Your Geolocation Details

Country
United States
Country Code
US
City
Ashburn
Zip
20149
Region
Virginia
Latitude
39.0481
Longitude
-77.4728
Source
Smart IP geolocation
Ip Address
35.170.64.36
Timestamp
Monday, June 21, 2021 - 16:14

Privacy policy – gebruik van cookies

Wie zijn wij?

One Tipi bvba, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Schoolstraat 159, RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0646.744.134 (hierna “One Tipi”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Door de website van One Tipi te bezoeken en consulteren, erkent en gaat u akkoord met de inhoud van deze privacy policy en geeft u One Tipi toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens in overeenstemming met de hierna vermelde voorwaarden.

Onze contactgegevens zijn:

One Tipi bvba

Schoolstraat 159

9100 Sint-Niklaas

hello@tipigo.net

Tel:+32 488 93 71 23

VERZAMELDE GEGEVENS

Bij het plaatsen van een reservatie, verzamelt One Tipi gegevens die kunnen persoonlijke informatie inhouden zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie, IP adressen en persoonsgegevens omtrent de persoon die zal deelnemen aan het jeugdkamp.

U kan een gebruikersaccount aanmaken, dat u toelaat uw persoonsgegevens op te slaan, vorige reservaties te bekijken en toekomstige reservaties te beheren.

De One Tipi server registreert het IP adres van elke bezoeker van onze website. Dit maakt het mogelijk voor One Tipi om de datum, de tijd en de duur van elk bezoek vast te leggen voor iedere computer dat onze website heeft bezocht. One Tipi kan deze informatie gebruiken om haar website te evalueren en te verbeteren.

Als een potentiële gebruiker van onze diensten of een bezoeker van onze website, bent u niet verplicht om enige diensten went te gebruiken, is het aanleveren van bepaalde persoonlijke informatie contractueel verplicht (zo hebben wij bepaalde persoonlijke informatie nodig om een reservatie te kunnen voltooien).

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

One Tipi zal uw persoonsgegevens verwerken om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden telkens u gebruik maakt van het online platform tipigo. Meer specifiek zal tipigo uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Reservaties: tipigo gebruikt uw persoonsgegevens om uw online reservatie te voltooien en alle nodige informatie over te maken aan de organisator van het kamp dat u heeft gereserveerd;
 • Interne informatiedoeleinden, zoals het bijhouden van gegevens i.v.m. reservaties, gegevens noodzakelijk voor boekhoudkundige doeleinden;
 • Beheer van uw gebruikersaccount;
 • Verwerking van betalingen;
 • Beoordelingen van kampen: tipigo maakt gebruik van uw persoonsgegevens om u een uitnodiging te zenden met het oog op een beoordeling van het kamp.
 • Antwoorden op inlichtingen, vragen en opmerkingen;
 • Uitnodigingen op evenementen en gebeurtenissen;
 • Aanbiedingen en promoties;
 • Aanbod van nieuwe producten en kampen;
 • Analyse van gegevens.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

One Tipi erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt voldoende voorzorgen om deze gegevens zo uitgebreid mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal, wangebruik en ongeautoriseerde toegang.

Zo heeft One Tipi enkele waarborgen ingebouwd:

Indien u een One Tipi-account heeft, is dit beschermd door een paswoord. Bepaalde data (zoals maar niet beperkt tot kredietkaartinformatie en wachtwoord) zijn beschermd door encryptie wanneer het uitgewisseld wordt tussen uw web browser en One Tipi. Beveiligde http toegang tot de website wordt ook aangeboden voor pagina’s bepaalde informatie inhouden zoals het aanmaken van, updaten van en inloggen tot uw account alsook de pagina’s die betalingen faciliteren. Beveiligingsproblemen worden regelmatig gemonitord.

 

OP BASIS WAARVAN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat:

 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent;
 • We een legitiem belang hebben om dit te doen, en m.n. kadert de gegevensverwerking in de normale bedrijfsvoering van One Tipi, waarbij zij er streng over waakt enkel deze gegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij deze gegevens verwerkt.
 • Wij uw toestemming hiervoor hebben.

MEEDELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

One Tipi kan uw persoonlijke informatie delen met volgende derde partijen:

 • De organisator van het kamp dat u heeft gereserveerd: One Tipi dient alle relevante informatie over te maken aan de organisator van het kamp dat u heeft gereserveerd, waaronder  om uw naam, uw contactinformatie, uw betaalinformatie, gegevens omtrent de persoon die zal deelnemen aan het jeugdkamp. Het is immers met deze organisatie dat u een overeenkomst sluit m.b.t. het jeugdkamp;
 • One Tipi kan een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners, waaraan zij uw persoonsgegevens kan overmaken (bijvoorbeeld een onderneming die de betalingen verwerkt, of de partner met wie wordt samengewerkt in het kader van marketinginitiatieven). Deze externe dienstverleners zullen in dat geval met One Tipi schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten waarin garanties worden gegeven voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan hen ter beschikking worden gesteld. Zo zal One Tipi eisen dat de dienstverleners aangepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op een veilige wijze verwerkt worden en vertrouwelijk blijven. One Tipi zal deze externe dienstverleners enkel toegang verlenen tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten.
 • Autoriteiten: indien de overheid een onderzoek uitvoert kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de overheid indien dit vereist is door de wet. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens vrijgeven indien het absoluut noodzakelijk is voor het voorkomen, ontdekken of vervolgen van criminele zaken.

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met ons privacybeleid.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

One Tipi zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. One Tipi zal uw gegevens maximaal 10 jaar na het eindigen van onze contractuele relatie bewaren.

De informatie met betrekking tot personen jonger dan 18 jaar, zal worden verwijderd na doorgifte aan de organisator van het jeugdkamp.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door One Tipi.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wij hebbe uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een refchtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardige belangen van One Tipi.

U heeft een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking vna uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@tipigo.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. One Tipi houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

One Tipi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacy policy breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. One Tipi is niet aansprakelijk voor de privacy policy van andere websites, of de manier waarop zij gegevens vezamelen, opslaan, gebruiken of verdelen.

COOKIES

One Tipi kan informatie ontvangen over uw gebruik van onze website door cookie bestanden.

Cookies zijn kleine bestandjes die door een Webserver die u raadpleegt, worden opgemaakt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze maken het mogelijk om de latere toegang tot de website of de app waaraan de cookies zijn gekoppeld, te versnellen en uw bezoeken van die website of het gebruik van de app vlotter te doen verlopen.

Wanneer u beslist dat u niet tevreden bent met het gebruik van cookies op de website, kan u deze gemakkelijk verwijderen vanuit de cookie folder in uw browser. U kan uw browser ook zo instellen dat deze cookies blokkeert of een waarschuwing geeft voordat een cookie bewaard wordt op uw computer. Gelieve de hulpfunctie van uw browser te raadplegen voor meer informatie hierover.

Indien u uw browser niet heeft ingesteld dat deze cookies blokkeert, zal ons systeem cookies uitsturen naar uw computer wanneer u inlogt op onze website.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

One Tipi houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. Elke wijziging zal onmiddellijk geplaatst worden op de website en van zodra deze op de website staan, wordt u geacht hiervan kennis genomen te hebben en aanvaard te hebben bij uw eerste gebruik van de website die volgde op de aanpassing.

Wilt u meer uit uw kamp halen?

Bedankt voor uw inschrijving.